شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

روز جهانی ماهی تن تصویب شد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جهانی ماهی را تصویب کرد ، تا به عنوان یک رویداد جهانی شناخته شود. روز جهانی ماهی تن به عنوان یک رویداد در منطقه کوچک در سال 2011 آغاز شد و بزرگداشت گونه های وحشی که برای مردم  یک منبع خوبی از تغذیه را فراهم میسازند. آن را می گیرد در 2 مه هر سال جشت میگیرند.

4 دی 1395